NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDNIEGO FILTRA, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.
Regulamin sklepu
 
Regulamin sklepu internetowego Market-Filter.pl obowiązujący od dnia 15.04.2021.

Spis treści:
 1. Informacje ogólne;
 2. Definicje;
 3. Postanowienia ogólne;
 4. Dane osobowe
 5. Świadczenie usług;
 6. Składanie oraz realizacja zamówień;
 7. Ceny i opisy produktów;
 8. Dostawa oraz formy płatności;
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
 10. Reklamacje dotyczące Produktów;
 11. Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną;
 12. Postanowienia końcowe.

§ 1.Informacje ogólne

 

 1. Sklep internetowy Darmotsc.pl dostępny pod adresem: https://darmotsc.pl/ prowadzony jest przez Dariusza Ungier prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DARMOT Dariusz UNGIER, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Paderewskiego 50, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, NIP: 969-031-91-60, REGON: 242942140.
 2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy Darmotsc.pl, P.U.H. DARMOT, ul. Paderewskiego 50, 44-186 Gierałtowice, telefonicznie za pośrednictwem nr tel.: +48.790-200-577 (opłata jak za połączenie telefoniczne do sieci komórkowych zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: darmotsc@darmotsc.pl .
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną oraz prowadzeniem sprzedaży w Sklepie jest Sprzedawca.


§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 4. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (loginem jest poprawnie działający adres email Klienta) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie);
 5. Kurier – profesjonalny operator przesyłek kurierskich dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;
 6. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
 7. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 41[1] Kodeksu cywilnego będący Klientem Sklepu;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Darmotsc.pl;
 9. Sklep – platforma e-commerce za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
 10. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
 11. Adres Sprzedawcy – P.U.H. DARMOT, ul. Paderewskiego 50, 44-186 Gierałtowice,
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana w ramach Sklepu;
 13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: https://darmotsc.pl/regulamin-pm-11.html oraz mogą pobrać Regulamin w formie pliku.PDF i sporządzić jego wydruk.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;
  2. zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
  3. warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
  4. zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Sklepu;
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. checkbox. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
 5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty wydruku dokumentu sprzedaży jakim jest paragon lub (na życzenie) faktura VAT.§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego jest PUH DARMOT z siedzibą w Gierałtowicach ul. Paderewskiego 50. Dane kontaktowe znajdują się w panelu informacyjnym sklepu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie Darmotsc.pl . Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep Darmotsc.pl - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes - marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta [A1] danych osobowych Klienta wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży.[A2] 
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi dostawy produktów oraz realizujące formy płatności wybrane przez klienta.
 6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem: https://darmotsc.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html
 8. [A3] Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem[A4] . Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 10. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe[A5] .

 

§ 5. Świadczenie Usług

1.     Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych w Sklepie. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję „Rejestracja” dostępne na stronie internetowej Sklepu. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

2.     Z poziomu karty Produktu Klient ma możliwość wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pomocą interaktywnego formularza „Zapytaj o produkt”. W celu wysłania wiadomości Klient uzupełnia pola formularza oznaczone jako obowiązkowe, wpisuje treść wiadomości oraz wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu Klientowi wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem interaktywnego formularza „Zapytaj o produkt” zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

3.     Klient ma możliwość wysłania do Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem interaktywnego formularza ogólnodostępnego w Sklepie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu Klientowi wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

4.     Klient posiadający Konto w Sklepie, po zalogowaniu, ma możliwość dodania subiektywnych wypowiedzi dotyczących Produktów prezentowanych w Sklepie. W tym celu Klient korzysta z interaktywnego formularza dostępnego z poziomu karty Produktu, wypełnia pola tego formularza, a następnie dodaje opinię za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.

5.     Poprzez dodanie opinii Klient oświadcza, że posiada prawa do treści zamieszczonych w ramach opinii, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, a także prawa własności przemysłowej.

6.     Treść zamieszczona przez Klienta w opinii nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym też praw podmiotów trzecich. Treść opinii w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych, nawoływać do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną ani stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

7.     Wraz z dodaniem opinii Klient wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jej przez Sprzedawcę, wykorzystywanie jej przez Sprzedawcę na stronach internetowych i w kanałach społecznościowych, wykorzystywanie jej przez Sprzedawcę w dowolnej formie dla celów reklamowych i marketingowych oraz na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

8.     Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi dodawania opinii dotyczącej Produktu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

9.     Klient ma możliwość dodania Produktów prezentowanych na stronach Sklepu do schowka za pomocą dedykowanej w tym celu funkcjonalności. Produkty dodane do schowka są zapisywane w wydzielonej w tym celu przestrzeni Sklepu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Produktów do schowka zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Produktu ze schowka lub wycofania Produktu dodanego do schowka z asortymentu Sklepu.

10.  Klient ma możliwość porównania Produktów prezentowanych na stronach Sklepu za pomocą zestawienia obejmującego cenę i podstawowe cechy i specyfikacje techniczne. W tym celu Klient dodaje Produkt do porównania za pomocą dedykowanej w tym celu ikony. Produkty dodane do porównania są zapisywane w wydzielonej przestrzeni Sklepu w formie zestawienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Produktu do porównania zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Produktu z porównania lub wycofania Produktu dodanego do ulubionych z asortymentu Sklepu

 

§ 6. Składanie oraz realizacja Zamówień

 1. Informacje dotyczące Towarów, zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży o treści zgodnej z treścią Zamówienia.
 2. Sprzedawca umożliwia zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia:
  1. on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu;
  2. off-line, za pomocą poczty email lub formularza kontaktowego (dostępnego w zakładce Kontakt) Sklep;
  3. telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Sklepu, o której mowa w § 1 ust.2 niniejszego Regulaminu;
 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
 4. Do momentu naciśnięcia przycisku "Wyślij zamówienie" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz w zakresie wybranych Produktów.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
  1. przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, ilość);
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują)
  3. wybranej metody płatności;
  4. sposobu i adresu dostawy Produktów;
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia za poznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail: "Zamówienie zostało złożone" zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz link potwierdzający jego złożenie "Potwierdź zamówienie". W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
 8. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: "Zamówienie przyjęte do realizacji" stanowiącej przyjęcie oferty Klienta, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 9. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie dostarczone Klientowi na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia.
 10. Sprzedawca przyjmuje ofertę Klienta w stosunku do prawidłowo złożonych Zamówień. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
  2. braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
  3. nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;
  4. obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywa nie się pod inną osobę.
 11. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ani osobami Przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zawarli Umowę nie związaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem Zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.[A6] 
 12. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamawiania, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej paczce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.
 13. W przypadku chęci składania Zamówień hurtowych (uzyskanie cen hurtowych na Produkty) Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o tym fakcie za pomocą wiadomości email przesłanej na adres .


§ 7. Ceny i opisy produktów

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
 2. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie Sklepu, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.


§ 8. Dostawa oraz formy płatności

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty:
  • innych akceptowanych przez Sklep elektronicznych metod płatności;
  1. przedpłatą przed wydaniem Produktów Klientowi – płatności wykonywane są za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych:

b.    w momencie odbioru Produktów przez Klienta: gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera (Zamówienia "za pobraniem”);

 1. Koszty dostawy Produktów dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce: https://darmotsc.pl/realizacja-i-dostawa-zamowien-pm-16.html. Dodatkowo, koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia.
 2. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu. Sprzedawca podejmuje starania, aby Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 13.00 zostały doręczone drugiego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć do 3-5 dni roboczych. W każdym jednak przypadku zgodnie z art. 5431 Kodeksu Cywilnego, jeżeli Klientem jest Konsument Sprzedawca obowiązany jest wydać mu Produkt, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
 5. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie próby kontaktu telefonicznego lub próby (ilość prób jest uzależniona od wybranego Kuriera) dostarczenia przesyłki z Zamówieniem.


§ 9. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę pod adresem: P.U.H. DARMOT, ul. Paderewskiego 50, 44-186 Gierałtowice (z sugerowanym dopiskiem "ODSTĄPIENIE OD UMOWY") o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz wzór). Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy złożyć Sprzedawcy oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.
  Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: P.U.H. DARMOT, ul. Paderewskiego 50, 44-186 Gierałtowice (z sugerowanym dopiskiem "ZWROT").
 9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych "za pobraniem".
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


§ 10. Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.
 2. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w art. 556-576.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi zawady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres: P.U.H. DARMOT, ul. Paderewskiego 50, 44-186 Gierałtowice (z dopiskiem: "REKLAMACJA"). Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT), jeżeli jest to możliwe, oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.


§ 11. Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, cookies, lub
  1. przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów JavaScript i cookies, lub
  2. przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów JavaScript i cookies.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: P.U.H. DARMOT, ul. Paderewskiego 50, 44-186 Gierałtowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: . W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.


§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zapisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczące odstąpienia od Umowy oraz rękojmi za wady Produktu, z wyłączeniem zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, stosuje się do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021


 


 


 

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Ostatnio oglądane
© Market-Filter.pl . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
2013081
 • tel.: +48.790-200-577
 • e-mail:
 • Realizacja i Hosting: KaBeo.net